Doelstelling van de
Stichting Children Sponsorship

  1. Het mogelijk maken van onderwijs en opleiding voor kansarme kinderen in de deelstaat Gujarat, India waardoor ze een betere toekomstmogelijkheid krijgen.
  2. Het in samenwerking met de Lourdes Society realiseren van noodzakelijke projecten voor de allerarmsten op het gebied van verbeteren van gezondheidszorg en levensomstandigheden.
  3. Werven van sponsoren ter realisering van bovengenoemde doelen.

Boardingschool Chhota Udepur...Boardingschool Chhota Udepur

De Stichting probeert haar doelstelling te bereiken door:

Ad 1.

In samenwerking met de Lourdes Society behulpzaam te zijn bij het mogelijk maken van scholing voor kinderen die daar niet toe in de gelegenheid zijn. In het algemeen wordt de student geholpen tot en met standard XII (is het voortgezet middelbaar onderwijs) en indien zij/hij in staat is naar het voortgezet hoger onderwijs te gaan, zal zij/hij aangemoedigd worden verder te studeren.

Ook zullen zij aangemoedigd worden een parttime job te nemen en deze verdiensten aan te wenden voor verdere studie of training. Dit is een algemene regel, maar uitzonderingen kunnen gemaakt worden na afweging van de situatie vanuit verschillende gezichtspunten.

Deze aanpak zal de student leren verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen leven te nemen, serieus te studeren en niet de benadering te kiezen die soms de voorkeur geniet, te weten, alleen maar incasseren en niet de eigen capaciteiten aanwenden.

Als het kind op enig moment stopt met de studie, zal de hulp worden stopgezet. Natuurlijk nadat de situatie ter plaatse door de Lourdes Society is bekeken en beoordeeld.

Dorpsschooltje...Dorpsschooltje

Ad 2.

Het financieel ondersteunen van diverse kleine projecten die door de Lourdes Society worden opgezet als hulp aan de kansarmen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten die ten doel hebben de gezondheidszorg en levensomstandigheden te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het creëren van vakopleidingen, voorlichtingsprogramma's of concrete hulp bij calamiteiten.

Ad 3.

De Stichting probeert sponsoren te werven via persoonlijke contacten, publicaties in personeelsbladen van bedrijven, artikelen in kranten of weekbladen en voorlichting over onze Stichting te geven bij verenigingen of dergelijke.

Sponsors kunnen via een maandelijkse bijdrage ad € 12,-- een kind financieel ondersteunen zodat dit kind onderwijs kan volgen waardoor een betere toekomst tot de mogelijkheden behoort.