Stichting Children Sponsership


Over Ons

ACHTERGROND VAN STICHTING CHILDREN SPONSORSHIP

In juli van het jaar 1967 las Mia Cox uit Maalbroek Roermond een oproep in de Libelle om straatkinderen in India financieel te ondersteunen zodat ze naar school konden en daardoor een menswaardig bestaan opbouwen.

Mia reageerde op dit artikel en zij kreeg een brief terug van Sr.Bridgid d’Mello van de Lourdes Society te Surat. Bekijk de brief hier.

Deze brief of nog beter gezegd die noodkreet bleek naderhand het begin te zijn van de Stichting Children Sponsorship.

Voor fl 25,00 per maand adopteerde Mia destijds een kind. Momenteel is deze bijdrage nog steeds hetzelfde n.l. € 12,00 per maand.

In 1980 namen Paula, een zus van Mia Cox, en Dick Vermeer alle werkzaamheden over en in 1996 werd het tijd om meer structuur aan te brengen en werd de

Stichting Children Sponsorship juridisch een feit.

Het secretariaat is gevestigd bij Dick en Paula Vermeer te Nunhem.

Omdat het werk voor de Stichting door vrijwilligers gebeurt kan de Stichting garanderen dat 100% van de sponsorgelden ten goede komt aan het beoogde doel.

Sinds 1996 is de Stichting door de belastingdienst erkend als goede doelen stichting ANBI

DOELSTELLING

  •  
  •  
  •  

Het mogelijk maken van onderwijs en opleiding voor kansarme kinderen in de deelstaat Gujarat, India waardoor ze een betere toekomstmogelijkheid krijgen.

Het in samenwerking met de Lourdes Society realiseren van noodzakelijke projecten voor de allerarmsten op het gebied van verbeteren van gezondheidszorg en levensomstandigheden.

Werven van sponsoren ter realisering van bovengenoemde doelen.

SCHOLINGSTRAJECT

In samenwerking met de Lourdes Society te Surat India zijn we behulpzaam bij het mogelijk maken van scholing voor de kansarme kinderen. In het algemeen wordt de student geholpen tot en met klas 12 (is het voortgezet middelbaar onderwijs) en indien zij/hij in staat is naar het voortgezet hoger onderwijs te gaan, wordt zij/hij aangemoedigd verder te studeren. 

Naast de schoolopleiding met basisvakken wordt op basis van Holistische uitgangspunten speciale aandacht gegeven aan gezondheid, voeding en psychologische en morele aspecten. Indien nodig worden ad hoc extra onderwijskrachten aangetrokken om het soms schrale onderwijs op het platteland te verbeteren.

Ook worden zij aangemoedigd een parttime job te nemen en deze verdiensten aan te wenden voor verdere studie of training. Deze aanpak leert de student verantwoordelijkheid voor haar/zijn eigen leven te nemen, serieus te studeren en niet de benadering te kiezen die soms de voorkeur geniet, te weten, alleen maar incasseren en niet de eigen capaciteiten aanwenden.

Als het kind op enig moment stopt met de studie, wordt de hulp stopgezet. Natuurlijk nadat de situatie ter plaatse door de Lourdes Society is bekeken en beoordeeld.

 

ONDERSTEUNING KLEINE PROJECTEN

Het financieel ondersteunen van diverse kleine projecten die door de Lourdes Society worden opgezet als hulp aan de kansarmen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten die ten doel hebben de gezondheidszorg en levensomstandigheden te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het creëren van vakopleidingen, voorlichtingsprogramma’s of concrete hulp bij calamiteiten.

 

SPONSORWERVING

De Stichting probeert sponsoren te werven via persoonlijke contacten, publicaties in personeelsbladen van bedrijven, artikelen in kranten of weekbladen en voorlichting over onze Stichting te geven bij verenigingen of dergelijke.

Sponsors kunnen via een maandelijkse bijdrage ad € 12,– een kind financieel ondersteunen zodat dit kind onderwijs kan volgen waardoor een betere toekomst tot de mogelijkheden behoort.

Sinds 1996 is de Stichting door de belastingdienst erkend als goede doelen stichting ANBI.

HOE WORDT DE STICHTING CHILDREN SPONSORSHIP  FINANCIEEL GESTEUND?

Voor elk gesponsord kind ontvangt de Stichting  € 12,00 per maand oftewel € 144,00 per jaar. Naast deze vaste sponsorbedragen ontvangt de Stichting incidenteel extra donaties.

Binnen ons project worden door de Salvatoriaanse Hulpactie te Hamont België ook diverse kinderen gesponsord. 

Ook de Stichting Blauw zorgt voor sponsoring van een tiental kansarme kinderen.

WAT GEBEURT ER MET HET SPONSORGELD EN DE GIFTEN?

Alle sponsorgelden komen binnen op een spaarrekening van de Stichting Children Sponsorship Alle binnenkomende gelden gaan voor de volle 100% naar hun bestemmingen in India. Elk kwartaal wordt sponsorgeld naar India overgemaakt.

De inkomsten van extra giften zijn –  na overleg met de Lourdes Society in Surat – bestemd voor diverse kleine noodzakelijke projecten.

WAT KRIJGEN DE SPONSOREN ER VOOR TERUG?

De sponsoren ontvangen na aanmelding, indien men dit wenst, een foto en een stukje historie van het kind dat gesponsord wordt. Verder worden de sponsoren minimaal 1 maal per jaar door onze Stichting geïnformeerd betreffende schoolprestaties, kerstgroeten van de sponsorkinderen en het financieel jaarverslag van onze Stichting.

Via onze website worden de sponsoren op de hoogte gehouden van de uitgevoerde activiteiten.

SAMENWERKING

Als Stichting Children Sponsorship werken wij samen met de Lourdes Society “Snehanjali” te Surat in de deelstaat Gujarat, midden West India.

Lees hier de verklaring van de Lourdes Society waarin die samenwerking is vastgelegd. 

De Lourdes Society is een zusterorde die in Spanje bekend is onder de naam: Compania Misionera Del Sagrado Corazón de Jesús, Estocolmo 9, Las Rosas,28022 te Madrid.

Ten aanzien van sponsoring werken wij ook al vele jaren samen met de Salvatoriaanse Hulpactie te Hamont België. www.salvatorhulp.org

Help ons helpen

Ieder kind verdient het om onder goede omstandigheden op te groeien en zich te ontwikkelen. Help ons helpen. Elke donatie van klein tot groot helpt. Voor 0,40 per dag kan een kind in India naar school.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!